mailowo : 24h/7/365

telefonicznie : poniedziałek -sobota    11:00-21:00

 

Kontakt z nami

info@nowaakademiatanca.pl

Fan Page

Telefon

+48 501 868 089

telefon czynny :

pon-sob - 11:00-21:00

 

Gdzie jesteśmy

ul. Ignacego Daszyńskiego 4a

20-250 Lublin

Adres Email

www.facebook.com/tksidancelublin

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

 

​​​​​​​DZIECI

 

Regulamin uczestnictwa w kursie tańca na rok 2020/2021

 

 • Informacje ogólne

 

 • Organizatorem zajęć tanecznych jest szkoła tańca „Nowa Akademia Tańca Magdalena Lubaszewska” ,   ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin, NIP: 9462691339, REGON: 384275357, nr telefonu: 501 868 089.
 • Wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę tańca odbywają się na ul. Ignacego Daszyńskiego 4a, 20-250 Lublin
 • Zapisanie się na zajęcia taneczne organizowane przez Nowa Akademia Tańca jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 • Uczestnikiem zajęć tanecznych może być każdy, kto złoży pisemną deklarację (dane i akceptacja regulaminu) i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki.
 • Zajęcia taneczne trwają od 23.09.2020 r.  do 18.06.2021r. Zajęcia odbywają się w systemie cotygodniowym, z wyłączeniem ferii zimowych oraz dni świątecznych.
 • W wyjątkowych przypadkach, dzień i/lub godzina kursu może zostać zmieniona.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika przed planowanym zakończeniem kursu, instruktor musi zostać powiadomiony telefonicznie lub osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Rezygnacja z zajęć liczona jest wraz z pierwszym dniem każdego nowego miesiąca.

 

II.    Płatności

 

 • Płatność za zajęcia taneczne regulowana jest w cyklu miesięcznym (4 tygodnie, 2 spotkania w tygodniu) i wynosi 80 zł za osobę ( grupa sportowa dla dzieci). W przypadku gdy w miesiącu odbywa się 5 lub 9 spotkań, do opłaty karnetowej doliczana jest kwota w wysokości 10 zł.
 • W przypadku rozliczania się za zajęcia poprzez kartę MULTISPORT Kids, nie naliczana jest opłata karnetowa.
 • Płatności za zajęcia taneczne można dokonać osobiście (kartą lub gotówką w recepcji szkoły tańca) lub poprzez dokonanie przelewu bankowego na podane konto:

 

 

                 NOWA AKADEMIA TAŃCA

                    ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin

                    Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika + miesiąc + nazwa zajęć/grupa

                    Nr konta: 48 1240 2470 1111 0010 9309 5832

 

 

 • Opłaty należy dokonać na pierwszych zajęciach w miesiącu, a najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca. W szczególnych sytuacjach losowych opłata może zostać uiszczona z opóźnieniem, tylko po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. 
 • Ponad miesięczna zaległość w płatności za karnet skutkuje skreśleniem uczestnika z listy.

 

 

III. Nieobecności i zastępstwa

 

 • W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka, szkoła tańca nie zwraca pieniędzy za opuszczone zajęcia.
 • W przypadku dłuższych nieobecności wynikających z przyczyn losowych lub długotrwałej choroby (cały miesiąc nieobecności) uczestnik zajęć może ubiegać się o częściowy zwrot wniesionej opłaty. Kwota zostanie odjęta z opłaty za następny miesiąc. 
 • W przypadku, gdy dziecko pojawi się na zajęciach tylko raz w miesiącu, opłata wynosi 20 zł
 • W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, szkoła tańca organizuje zastępstwo.
 • Szkoła tańca zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadkach wystąpienia szczególnych zdarzeń losowych. O odwołaniu zajęć, rodzice powiadamiani są telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • W przypadku nieplanowanego odwołania zajęć, szkoła tańca daje możliwość odrobienia ich w innym terminie lub odlicza je od składki za następny miesiąc
 • W przypadku, kiedy zajęcia wypadają w dni świąteczne, szkoła tańca automatycznie odlicza je od opłaty karnetowej

 

IV.    Zdrowie i bezpieczeństwo

 

 • Uczestnik kursu ma obowiązek przychodzenia na zajęcia tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi ani nie zostawia innych śladów.
 • W przypadku, kiedy objawy dziecka wskazują na zakażenie koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności), prosimy o pozostawienie dziecka w domu. 
 • W przypadku gdy uczestnik zajęć nie stosuje się do poleceń instruktora, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu oraz zdrowiu innych osób na sali, szkoła tańca zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego uczestniczenia w zajęciach lub wykreślenia uczestnika z listy. 
 • Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dziecka TYLKO na sali tanecznej podczas zajęć. Za bezpieczeństwo dziecka w innych pomieszczeniach oraz poza godzinami kursu odpowiedzialny jest rodzic.
 • Każdego zapisanego uczestnika zajęć obejmuje ubezpieczenie PZU od nieprzewidzianych i nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obowiązuje uczestnika tylko w czasie trwania zajęć oraz tylko w siedzibie szkoły tańca. 

 

 

 

DOROŚLI: 

 

 

Regulamin uczestnictwa w kursie tańca na rok 2020/2021

 

 • Informacje ogólne

 

 • Organizatorem zajęć tanecznych jest szkoła tańca „Nowa Akademia Tańca Magdalena Lubaszewska” ,         ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin, NIP: 9462691339, REGON: 384275357, nr telefonu: 501 868 089.
 • Wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę tańca odbywają się na ul. Ignacego Daszyńskiego 4a, 20-250 Lublin
 • Zapisanie się na zajęcia taneczne organizowane przez Nowa Akademia Tańca jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 • Uczestnikiem zajęć tanecznych może być każdy, kto złoży pisemną deklarację (dane i akceptacja regulaminu) i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki.
 • Zajęcia odbywają się w systemie cotygodniowym z wyłączeniem dni świątecznych.
 • W wyjątkowych przypadkach, dzień i/lub godzina kursu może zostać zmieniona.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika, instruktor musi zostać powiadomiony telefonicznie lub osobiście. Rezygnacja z zajęć liczona jest wraz z pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca.

 

II.    Płatności

 

 • Płatność za zajęcia taneczne regulowana jest w cyklu miesięcznym (4 tygodnie) i wynosi …….. zł za osobę, w przypadku gdy w miesiącu odbywa się 5 spotkań, do opłaty karnetowej doliczana jest kwota w wysokości 10 zł.
 • W przypadku rozliczania się za zajęcia poprzez kartę MULTISPORT Plus/Senior/Student, nie naliczana jest opłata karnetowa.
 • Płatności za zajęcia taneczne można dokonać osobiście (kartą lub gotówką w recepcji szkoły tańca) lub poprzez dokonanie przelewu bankowego na podane konto:

 

 

                 NOWA AKADEMIA TAŃCA

                    ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin

                    Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika + miesiąc + nazwa zajęć/grupa

                    Nr konta: 48 1240 2470 1111 0010 9309 5832

 

 

 • Opłaty należy dokonać na pierwszych zajęciach w miesiącu, a najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca. W szczególnych sytuacjach losowych opłata może zostać uiszczona z opóźnieniem, tylko po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. 
 • Ponad miesięczna zaległość w płatności za karnet skutkuje skreśleniem uczestnika z listy.

 

 

III. Nieobecności i zastępstwa

 

 • W przypadku pojedynczych nieobecności, szkoła tańca nie zwraca pieniędzy za opuszczone zajęcia lecz daje możliwość odrobienia ich z inną grupą. 
 • W przypadku dłuższych nieobecności wynikających z przyczyn losowych lub długotrwałej choroby (cały miesiąc nieobecności) uczestnik zajęć może ubiegać się o częściowy zwrot wniesionej opłaty. Kwota zostanie odjęta z opłaty za następny miesiąc. 
 • W przypadku, gdy uczestnik planuje pojawić się na kursie 1-2 razy w miesiącu, ma możliwość rozliczenia się za pojedyncze zajęcia bez wykupowania karnetu miesięcznego. W takiej sytuacji, naliczana jest opłata 20zł za pierwsze wejście w miesiącu oraz 25zł za każde kolejne wejście na kurs. 
 • W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, szkoła tańca organizuje zastępstwo.
 • Szkoła tańca zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadkach wystąpienia szczególnych zdarzeń losowych. O odwołaniu zajęć, uczestnicy powiadamiani są telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • W przypadku nieplanowanego odwołania zajęć, szkoła tańca daje możliwość odrobienia ich w innym terminie lub odlicza je od składki za następny miesiąc
 • W przypadku, kiedy zajęcia wypadają w dni świąteczne, szkoła tańca automatycznie odlicza je od opłaty karnetowej

 

IV.    Zdrowie i bezpieczeństwo

 

 • Uczestnik kursu ma obowiązek przychodzenia na zajęcia tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi ani nie zostawia innych śladów.
 • W przypadku, kiedy objawy uczestnika kursu wskazują na zakażenie koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności), prosimy o pozostanie w domu. 
 • W przypadku gdy uczestnik zajęć jest pod wpływem środków odurzających, nie stosuje się do poleceń instruktora, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu oraz zdrowiu innych osób na sali, szkoła tańca zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego uczestniczenia w zajęciach lub wykreślenia uczestnika z listy. 
 • Każdego zapisanego uczestnika zajęć obejmuje ubezpieczenie PZU od nieprzewidzianych i nieszczęśliwych wypadków . Ubezpieczenie obowiązuje uczestnika tylko w czasie trwania zajęć oraz tylko w siedzibie szkoły tańca. 

 

 

RODO 

 

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo) jest Magdalena Lubaszewska prowadząca działalność gospodarczą   pod firmą Magdalena Lubaszewska NOWA AKADEMIA TAŃCA ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin ( dalej: Nowa akademia tańca).
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie zajęć tanecznych - podstawą przetwarzania danych osobowych strony umowy będącej osobą fizyczną jest art. 6 ust. 1 lit b) rodo / podstawą przetwarzania innych osób realizujących niniejszą umowę w imieniu zawierającego umowę, np. Uczestników ( dzieci strony umowy) będzie art. 6 ust. 1 lit f) rodo tj. tzw. Uzasadniony interes administratora danych.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej umowy a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług NOWA AKADEMIA TAŃCA ( podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo, tj. tzw. Uzasadniony interes administratora danych). 
 • Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw wskazanych w rodo ( art. 6 ust.1 lit. c) rodo)
 • Jeżeli zostanie wyrażona zgoda wskazana powyżej, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji licencji na wykorzystanie wizerunku w oparciu o zgodę/zezwolenie - zezwolenie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) rodo)
 • Dane mogą być ujawnione innym podmiotom gdy jest to niezbędne do zapisu i realizacji kursu tanecznego lub gdy to wynika z przepisów prawa. Będą to w szczególności podmioty, takie jak: dostawcy usług informatycznych (np. Strony internetowej Nowej Akademii Tańca), księgowość rozliczająca płatności czy trenerzy prowadzący zajęcia (pracownicy lub współpracownicy Nowa Akademia Tańca)
 • Osoba, której dane są przetwarzane może zażądać: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, przeniesienia danych, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania. Zasadność żądania będzie oceniana przez Nowa Akademia Tańca w oparciu o przesłanki wynikające z rodo i przepisów wdrażających.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Można także złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksylanie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy ( w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw lub wycofasz zgodę (wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie dancy może być obligatoryjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
 • We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy : info@nowaakademiatanca.pl

 

 

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA