REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA 

Regulamin uczestnictwa w kursie tańca na rok 2019/2020

Organizatorem zajęć tanecznych jest szkoła tańca „Nowa Akademia Tańca Magdalena Lubaszewska” , ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin, NIP: 9462691339, REGON: 384275357, nr telefonu: 501 868 089.

Wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę tańca odbywają się na ul. Ignacego Daszyńskiego 4a, 20-250 Lublin

Zapisanie się na zajęcia taneczne organizowane przez „Nowa Akademia Tańca” jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

Uczestnikiem zajęć tanecznych może być każdy, kto złoży pisemną deklarację (dane i akceptacja regulaminu) i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki.

Opłat za zajęcia taneczne można dokonać w następujący sposób:

    -Osobiście - kartą lub gotówką, przed i po zajęciach,

    -Poprzez dokonanie przelewu bankowego na podane konto :

                    NOWA AKADEMIA TAŃCA Magdalena Lubaszewska

                    ul. Szkolna 15/36, 20-124 Lublin

                    Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika + miesiąc + nazwa zajęć/grupa

                    Nr konta: 48 1240 2470 1111 0010 9309 5832

Opłaty należy dokonać na pierwszych zajęciach w miesiącu, a najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. W szczególnych sytuacjach losowych opłata może zostać uiszczona z opóźnieniem, tylko po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. 

Ponad miesięczna zaległość w płatności za karnet skutkuje skreśleniem uczestnika z listy.

W przypadku pojedynczych nieobecności szkoła tańca nie zwraca pieniędzy za opuszczone zajęcia. W przypadku dłuższych nieobecności wynikających z przyczyn losowych lub długotrwałej choroby (cały miesiąc nieobecności) uczestnik zajęć może ubiegać się o częściowy zwrot wniesionej opłaty. Kwota zostanie odjęta z opłaty za następny miesiąc.

Jeżeli instruktor nie zostanie powiadomiony przez uczestnika/rodzica uczestnika o planowanej nieobecności najpóźniej do dwóch godzin przed rozpoczęciem lekcji, szkoła tańca traktuje tę sytuację jako obecność na zajęciach.

W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, szkoła tańca organizuje zastępstwo.

Szkoła tańca zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadkach wystąpienia szczególnych zdarzeń losowych. O odwołaniu zajęć uczestnicy powiadamiani są telefonicznie.

Uczestnik zajęć ma prawo ubiegać się o częściowy zwrot kosztów za zajęcia, które z różnych przyczyn się nie odbyły. W przypadku odwołania zajęć, szkoła tańca daje możliwość odrobienia ich w innym terminie lub odlicza je od składki miesięcznej.

Uczestnik kursu ma obowiązek przychodzenia na zajęcia tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi ani nie zostawia innych śladów.

Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dziecka TYLKO na sali tanecznej podczas zajęć. Za bezpieczeństwo dziecka w innych pomieszczeniach oraz po godzinach kursu odpowiedzialny jest rodzic.

W przypadku rezygnacji z zajęć, instruktor musi zostać powiadomiony pisemnie przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica dziecka. Rezygnacja z zajęć liczona jest wraz z pierwszym dniem każdego nowego miesiąca.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu uczestnictwa na potrzeby organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

www.facebook.com/lublinpierwszytaniec

Adres Email

ul. Ignacego Daszyńskiego 4a

20-250 Lublin

Gdzie jesteśmy

+48 501 868 089

telefon czynny :

pon-sob - 10:00-20:30

niedziela - 10:00-18:00

Telefon

Fan Page

info@nowaakademiatanca.pl

Kontakt z nami

mailowo : 24h/7/365

telefonicznie- codziennie w godzinach:

pon-sob - 10:00-20:30

niedziela - 10:00-18:00